EDC Kranj

Novice

JAVNI RAZPIS ZA SOFINACIRANJE ŠOLNIN

Namen javnega razpisa je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti.

Do sofinanciranja šolnin so upravičeni samo posamezniki:

 • ki so pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino in vpisnino na tem javnem razpisu, imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj;
 • ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni srednjepoklicni ali PTI program (do 31. 8. 2018);
 • so poravnali šolnino med 1. 1. 2014 in 31. 8. 2018:   za SPI programe: tesar, zidar slikopleskar-črkoslikar, dimnikar, kamnosek, pečar-polagaleckeramičnih oblog … za šolska leta od 2014/2015 do 2017/2018

Prednost pri uvrstitvi v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let.  Kandidat lahko uveljavlja že plačano šolnino za programe znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 31. 8. 2018.

 • Popolna vloga mora vsebovati:
 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec “Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.” s seznamom plačanih stroškov izobraževanja, ki ga dobite na spletni strani http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/;
 • Obvezne priloge k obrazcu:
 • priloga 1: fotokopija spričevala o najvišjem predhodnem zaključenem izobraževanju,
 • priloga 2: fotokopija spričevala o zaključenem spričevalu za katerega uveljavljate šolnino,
 • priloga 3: potrdilo šole (del obrazca) ali fotokopije računov in dokazil o plačilu,
 • priloga 4: izpolnjen vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah ESS.

Višina sofinanciranja šolnine: Upravičeni ste lahko do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR. Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018. Odpiranje vlog se bo izvajalo po mesecih (vsak drugi torek v mesecu). Potencialnim prijaviteljem sklad svetuje, da pred oddajo vloge natančno preberejo besedilo javnega razpisa, predvsem predmet in pogoje za kandidiranje ter da pregledajo razpisno dokumentacijo.

Način oddaje vloge:

 • osebno v vložišču sklada v času uradnih ur,
 • z navadno poštno pošiljko ali
 • s priporočeno poštno pošiljko na naslov: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti pisemski ovojnici označeni s polnim imenom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »NE ODPIRAJ – Vloga za sofinanciranje šolnin DIR I.«.

Več na povezavi: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close