EDC Kranj

VSS – izobraževalni programi

Vpis

POVABILO

Vabimo vas na srečanje na EDC Kranj, 21.5.2020, ob 15.00, kjer vas bomo seznanili s projektom Munera 3 in njegovimi prednostmi.

Vljudno vabljeni!

 

      

   Rezultat iskanja slik za evropski socialni sklad

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

MUNERA 3

POVABILO K BREZPLAČNEMU IZOBRAŽEVANJU

Sporočamo vam, da je tudi EDC Kranj, Višja strokovna šola podpisnik konzorcijske pogodbe Projekta MUNERA 3 v letih 2018–2022.

Cilj projekta je v programe vključiti 17.640 zaposlenih oseb, z namenom doseganja večje zaposljivosti, izboljšanje kompetenc in mobilnosti med področji dela, osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

EDC Kranj, Višja strokovna šola bo v študijskem letu 2020/2021 v projekt, v okviru katerega bo izvajala izobraževalne programe višjega strokovnega izobraževanja za pridobitev višje strokovne izobrazbe, vključila 10 kandidatov.

Za izbrane udeležence bo izvajanje izobraževalnih programov EDC Kranj, Višje strokovne šole od začetka študijskega leta 2020/2021 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v aneksu k pogodbi o izobraževanju. Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA 3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Več informacij dobite na spletni povezavi http://www.munera3.si.

 

POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROJEKT

Vključi se lahko vsak zaposleni, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višje strokovno izobraževanje. V višješolski študijski program se lahko vpišete:

– s splošno maturo, poklicno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002)

– z mojstrskim ali delovodskim oziroma poslovodskim izpitom, če imate tri leta delovnih izkušenj ter opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo (Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2020/2021).

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ, potrdilo ZZZS ali ZRSZ, potrdilo delodajalca, ipd.). Vsak vključen mora imeti pogoje za aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

OBVEZNOSTI VKLJUČENIH V PROJEKT

Z vsakim kandidatom se podpiše pogodba o izobraževanju, ki se sklene ob vpisu v program. V aneksu k pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg, pri čemer se upoštevajo predhodno pridobljena znanja in veščine. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, določene v pogodbi o izobraževanju.
Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.
MERILA ZA VKLJUČITEV V PROJEKT

Študijska komisija šole je za študijsko leto 2020/2021 sprejela naslednje kriterije za vključitev v projekt:

  • Merilo       za 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: kot so merila za izbiro v primeru omejitve vpisa: http://vps.vss-ce.com/VPS/,
  • Merilo za 2. in 3. cikel: število opravljenih kreditnih točk (KT) in povprečna ocena.

V študijskem letu 2019/20 bo šola na podlagi organizacijskega in terminskega načrta vpisala v projekt naslednje število študentov:

  • 1. cikel – prvi vpis v izobraževalni program: 4 študenti,
  • 2. in 3.  cikel: 6 študentov.

V primeru manjšega števila prijav od predvidenih po posameznih ciklih bo šola ustrezno prerazporedila število vključitev.

Mob. kontaktne osebe: 041 351 154

NAČIN IN ROK ZA PRIJAVO V PROJEKT

Rok za prijavo v projekt je od 20.8.2020 do 30. 10. 2020. Vloga obsega prijavo ter zahtevana dokazila (o dosedanji izobrazbi in statusu zaposlene osebe). Prijave se pošljejo na elektronski naslov edc.visja@guest.arnes.si.

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 5. 11. 2020. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanja. Možnost podaljšanja roka za prijavo v primeru nezapolnitve mest.

 

Obvestilo o podaljšanju 1. prijavnega roka

Zaradi epidemije koronavirusa in izrednih razmer se prvi prijavni rok za vpis v 1. letnik rednega in izrednega študija v višješolskem strokovnem izobraževanju v študijskem letu 2020/2021 podaljša do 9. aprila 2020.

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na  naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000  Celje.

V kolikor kandidati nimate doma tiskalnika ali ne morete poslati stiskane prijave s priporočeno pošto, vam sporočamo, da lahko izpolnjen obrazec samo pripnete e-pošti, ki jo pošljete Višješolski prijavni službi na naslov vispris@guest.arnes.si.

PRVI PRIJAVNI ROK

Rok za oddajo Prijave za vpis na višjo strokovno šolo je od 12.februarja do 18. marca 2020. Elektronski prijavni obrazec za vpis dobite na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnete s spletne strani, ga podpišete ter ga pošljete s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov:

Višješolska prijavna služba
Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
3000 Celje.

O izidu izbirnega postopka boste obveščeni najpozneje do 21. julija 2020. Oddati smete samo eno prijavo. Vpis kandidatov, ki bodo izbrani na podlagi Prijave za vpis, se opravi do 20. avgusta 2020.

Vpis sprejetih s prvo prijavo bo potekal do 20.8.2020 na EDC Kranj, Višji strokovni šoli.

Če boste opravljali splošno maturo, poklicno maturo ali preizkus znanja v šolskem letu, v katerem se prijavljate na razpis, ali ste jih opravljali po juniju 2002, dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev ni treba pošiljati.

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev morajo biti overjena.

Če ste srednjo šolo končali z maturo pred junijem 2002 oziroma diplomo ali zaključnim izpitom ali imate opravljeni delovodski, poslovodski ali mojstrski izpit, morate dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev priložiti k prijavi, in sicer:

  • spričevalo o zaključnem izpitu ali maturitetno spričevalo ali diplomo (skupaj z obvestilom o uspehu) ter spričevali tretjega in četrtega oziroma zadnjih dveh letnikov

oziroma,

  • spričevalo o mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu skupaj s potrdili o opravljenih vseh štirih izpitnih enotah, potrdilo o preizkusu znanja, če ste ga opravili pred junijem 2002 ter dokazilo o treh letih delovnih izkušenj

oziroma,

  • spričevalo o zaključku izobraževanja, spričevali zadnjih dveh letnikov oziroma dokazila o opravljenem mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu skupaj z overjenimi prevodi v slovenščino, če ste končali srednjo šolo v tujini.
Študijski program PROSTA VPISNA MESTA
SKUPNA
REDNI IZREDNI
GRADBENIŠTVO 26
VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA 27

 

DRUGI PRIJAVNI ROK

Kandidati za vpis v višjo strokovno šolo se na prosta mesta lahko prijavite od 24. avgusta do 31. avgusta 2020 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps. Prosta vpisna mesta bodo objevljena 21. avgusta 2019 na spletni strani http://www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnete s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

Višješolska prijavna služba
Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
3000 Celje

Oddati smete samo eno prijavo.

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2020 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka.

Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na šoli EDC Kranj do začetka študijskega leta.

Pri vpisu je potrebno na vpogled predložiti original zaključnega spričevala srednje šole (štiriletne ali program 3+2) ali dokazila o opravljenem poslovodskem/delovodskem/mojstrskem izpitu in preizkusu znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika (vpisni pogoji) ter poravnati vpisnino 350,00 € in obrok šolnine 50,00 € (400,00 €). Prinesti morate še dve svoji fotografiji. Preostalo šolnino je možno poravnati v 10 mesečnih obrokih po 150,00 €.

Če vas zanima vpis na naša višješolska študijska programa, vam priporočamo, da že zdaj izpolnite predprijavo za vpis. Predprijava je zgolj informativne narave in ni obvezujoča. O možnostih vpisa vas bomo pravočasno obvestili.

Vpis sprejetih z 2. prijavo bo potekal, do 1. oktobra 2020.

Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo šolo do 30. oktobra 2020.

BREZPLAČEN IZREDNI ŠTUDIJ ZA ZAPOSLENE ŠTUDENTE ZA VIŠJEŠOLSKA PROGRAMA:

– INŽENIR GRADBENIŠTVA

– INŽENIR VARSTVA OKOLJA IN KOMUNALE

V študijskem letu 2020/21 bo za zaposlene študente Višje strokovne omogočena poravnana šolnina v okviru odobrenega projekta MUNERA 3 – Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanje 2018-2022. Cilj projekta je izboljšati kompetence zaposlenih študentov v skladu s potrebami in razvojem trga dela.Dokazilo o zaposlenosti je izpis iz ZPIZA ali Potrtdilo delodajalca.

Več informacij na edc.visja@guest.arnes.si ali mob. 041 351 164.

 

VPIS ZA 2. LETNIK

Za vpis v 2. letnik Višje strokovne šole je potrebno imeti doseženih najmanj 45 kreditnih točk, v celoti poravnano šolnino za 1. letnik ter vpisnino za 2. letnik. Za ponovni vpis v letnik pa je potrebno doseči najmanj 20 KT in napisati vlogo.

 

 

Uporabljamo piškotke! Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate z njihovo uporabo. Več o tem

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close